facebook

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Naumiem.pl

§§§
Miłej nauki!


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis internetowy Naumiem.pl, zwany dalej ”Serwisem”, dostępnym w domenie pod nazwą: www.naumiem.pl.
2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego utrwalenie i wydrukowanie.
3. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Serwis oraz bezwzględnego przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
4. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, będącej jego integralną częścią. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

 
§ 2.
DEFINICJE

1. Usługodawca – Krzysztof Czerski - naumiem.pl, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Reja 18, (50-354) Wrocław, NIP: 8981245336, REGON: 365179520
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis i Usługodawcę, akceptująca Regulamin.
3. Serwis – zespół stron i podstron dostępnych w domenie pod nazwą: www.naumiem.pl, umożliwiających korzystanie z Usług na zasadach wymienionych w Regulaminie.
4. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę (płatne lub bezpłatne) na rzecz Użytkownika, za pomocą Serwisu i w oparciu o Regulamin.
5. Abonament – opłata wnoszona przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za prawo do korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Serwis.

§ 3.
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik powinien posiadać urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Dodatkowo dla prawidłowego działania Serwisu oraz pełnego wykorzystania oferowanych przez Serwis Usług wymagane może być od Użytkownika:
 1. zarejestrowanie się w Serwisie,
 2. posiadanie konta pocztowego e – mail,
 3. włączenie opcji obsługi tzw. „plików cookies”,
 4. instalacja i obsługa oprogramowania Java, JavaScript lub podobne,
 5. posiadanie aktywnego telefonu komórkowego w jednej z sieci komórkowej dostępnych na terenie Polski.
§ 4.
ZAKRES USŁUG SERWISU

1. Serwis udostępnia Użytkownikowi system informatyczny dający możliwość przeszukiwania i przeglądania rozwiązań zadań z dziedziny matematyki, fizyki i chemii, a tym samym  tekstów, grafik, danych itd., w ramach dostępu płatnego lub bezpłatnego.
2. Usługodawca określa na stronach Serwisu oraz w Regulaminie zakres Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie, a także podaje zakres Usług w ramach dostępu płatnego.
3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do momentu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia lub zmiany zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca może zaprzestać, zawiesić lub zmienić sposób świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, za wyjątkiem tych Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

§ 5.
FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Każdy z Użytkowników Serwisu ma możliwość skontaktowania się z administratorem za pomocą Formularza kontaktowego, w celu:
 1. zgłoszenia nieprawidłowości działania Serwisu,
 2. nawiązania współpracy z Usługodawcą jako osoba prywatna, przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
2. Użytkownik korzystając z możliwości skontaktowania się z administratorem Serwisu podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail i ewentualnie numer telefonu oraz treść wiadomości.
3. Zarejestrowany w Serwisie Użytkownik może zgłaszać błędne rozwiązania zadań za pomocą formularza kontaktowego "Zgłoś błąd w rozwiązaniu".
4. Zgłoszenie nieprawidłowości wykrytych przez Użytkownika, które może uzasadniać roszczenia reklamacyjne, Usługodawca zobowiązuje się do jego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego zgłoszenia.
5. Usługodawca zastrzega, iż dołoży należytych starań w celu natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w §5 pkt. 1.1. oraz w §5 pkt. 1.3.
6. Usługodawca po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika zobowiązuje się do poinformowania go drogą elektroniczną o naprawieniu nieprawidłowości, o których mowa w §5.

§ 6.
REJESTRACJA W SERWISIE I KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja w Serwisie, a także prowadzenie konta Użytkownika jest bezpłatne.
2. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług płatnych udostępnianych przez Usługodawcę i Serwis.
3. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnieni formularza rejestracyjnego zgodnie z krokami podanymi niżej:
 1. KROK 1: Użytkownik podaje kolejno: swój adres e – mail, nick, hasło, powtórzenie hasła oraz wybiera z tzw. "listy rozwijanej" płeć, rok urodzenia oraz poziom nauki.
 2. KROK 2: Użytkownik akceptuje regulamin poprzez zaznaczenie w pustym polu opcji "Akceptację warunki Regulaminu".
 3. KROK 3: Usługodawca na podany przez Użytkownika adres e – mail przesyła wiadomość z linkiem aktywującym Konto.
 4. KROK 4: Użytkownik dokonuje aktywacji Konta poprzez otwarcie linku aktywującego przesłanego przez Usługodawcę.
 5. KROK 5: Użytkownik loguje się na założone w Serwisie Konto za pomocą loginu oraz hasła podanego w §6 pkt. 3.1.
4. Usługodawca zabrania używania nicków zawierających słowa "moderator", "administrator" lub podobnych, o ile nie jest to Konto moderatora lub administratora Serwisu.
5. Użytkownik ma prawo do zmiany w każdym momencie swojego hasła lub nicka podanego podczas Rejestracji.
6. Użytkownik ma prawo do wyrejestrowania swojego Konta w każdej chwili po przesłaniu odpowiedniego formularza Administratorowi Serwisu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Rejestracja w Serwisie jest traktowana przez Usługodawcę jako:
 1. zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usług oferowanych w Serwisie,
 2. akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika reklam przesyłanych przez Usługodawcę.
9. Użytkownikowi rejestrującemu się w Serwisie zabrania się na udostępnianie swojego Konta osobom trzecim lub korzystanie z Konta innego Użytkownika. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę korzystania z Konta z co najmniej dwóch różnych adresów IP w tym samym czasie może skutkować natychmiastowym zablokowaniem takiego Konta bez prawa do reklamacji.

§ 7.
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU

1. Korzystanie z Usług Serwisu, zarówno płatnych jak i niektórych bezpłatnych wymaga dokonania wcześniejszej Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
2. Zawarcie umowy świadczenia Usług bezpłatnych następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.
3. Zawarcie umowy świadczenia Usług płatnych wymaga dokonania rejestracji w Serwisie i następuje w momencie złożenia zamówienia na konkretną Usługę przez Użytkownika na zasadach określonych w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
4. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Serwis poprzez złożenie przez Użytkownika w formie elektronicznej na adres email: kontakt@naumiem.pl oświadczenia woli o odstąpienie od umowy o świadczenie danej Usługi, w terminie 10 dni od dnia zawarcia danej umowy, o ile Usługodawca nie rozpoczął już wykonywania zamówionej Usługi na rzecz Użytkownika. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę, na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu na złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi.
5. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania zawartej umowy z Użytkownikiem o świadczenie Usług oferowanych przez Serwis w przypadku niedopełnienia lub niewykonania należytych warunków umowy określonych w niniejszym Regulaminie i instrukcjach znajdujących się w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym.
6. Rozwiązanie zawartej umowy między Użytkownikiem, a Usługodawcą może skutkować likwidacją Konta Użytkownika, a tym samym wyrejestrowanie oraz usunięcie umieszczanych przez niego Treści. W przypadku gdy Treścią jest treść zadania, może ono być przechowywane przez Serwis bezterminowo.
7. Usunięcie z Serwisu wszelkich danych osobowych podanych przez Użytkownika w momencie rozwiązania zawartej umowy między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje przy uwzględnieniu wszystkich postanowień Polityki Prywatności.
8. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych, które nie wymagają Rejestracji w Serwisie wygasa ze skutkiem natychmiastowym w momencie zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
9. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług płatnych następuje w momencie upływu okresu, za jaki opłacona została Usługa płatna.

§ 8.
PŁATNOŚCI

Uwaga! :)
W związku z częstymi pytaniami informuję, że płatność za abonament jest jednorazowa i żadne dodatkowe opłaty nie są pobierane. Wysyłając SMS lub dokonując przelewu wybierasz samodzielnie pakiet, który działa do wyczerpania dni. Chcąc aktywować nowy pakiet na kolejne np. 30 dni wykupujesz następny dostęp, w dowolnym momencie kiedy tylko tego potrzebujesz. 
W momencie gdy abonament się skończy niczego nie musisz dezaktywować, ani stresować się, że pieniążki będą ciągle pobierane z konta. Działanie serwisu jest banalnie proste. Chcesz mieć dostęp - kupujesz. Nie chcesz mieć dostępu - nie kupujesz. :) No cóż żyjemy w czasach, w których naciąganie drugiego człowieka jest nagminne, więc nie dziwię Ci się, że chcesz dokładnie przeczytać tę informację. :)

1. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi płatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika.
2. Płatności za Usługi płatne, oferowane przez Serwis są realizowane:
 1. Przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy podany w Serwisie w momencie wyboru Usługi płatnej.
 2. Za pomocą wiadomości SMS (tzw. SMS Premium), wysłanej na numer telefonu podany przez Usługodawcę przy wyborze jednej z dostępnych Usług płatnych. W tym wypadku dostęp do Usługi płatnej możliwy jest po otrzymaniu zwrotnej wiadomości SMS na numer telefonu Użytkownika i wpisaniu przez niego jednorazowego hasła w przeznaczonym do tego polu.
3. Użytkownik może wykupić Abonament (za pomocą wiadomości SMS lub przelewu), który umożliwia dostęp do Serwisu na określony czas (30 dni, 45 dni, 60 dni).
4. O wysokości opłat i sposobach ich wnoszenia Użytkownik zostaje poinformowany przez Serwis w momencie wyboru konkretnego Abonamentu.
5. Płatności może być zrealizowana wyłącznie przez Użytkownika, który posiada uprawnienia do posługiwania się danym instrumentem płatniczym. Nadużycia ujawnione przez Serwis będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.
§ 9.
USŁUGA PREMIUM SMS

1. Usługa "Premium SMS" działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego serwisu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile.
2. Usługę świadczy firma Krzysztof Czerski - naumiem.pl, 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Reja 18, (50-354) Wrocław, NIP: 8981245336, e-mail:czerski.jakub@gmail.com.
3. 
Aby zamówić i pobrać usługę na telefon komórkowy za pośrednictwem Premium SMS należy wysłać na wskazany w opisie usługi numer Premium SMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie.
4. Koszt wysłania z telefonu jednej wiadomości Premium SMS to, w zależności od numeru i wybranego przez użytkownika Abonamentu wynosi:

§ 10.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące jakości świadczenia Usług przez Usługodawcę, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@naumiem.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o złożeniu reklamacji przez Użytkownika na daną Usługę będącą w ofercie Serwisu.
3. Usługodawca przy rozpatrywaniu reklamacji będzie stosował postanowienia Regulaminu.
4. Reklamacje będące następstwem niezastosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
5. O decyzji postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pomocą zarejestrowanego Konta w Serwisie lub na adres e – mail podany w momencie Rejestracji.
6. Rozpatrzone przez Usługodawcę postępowanie reklamacyjne jest ostateczne. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.

§ 11.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych przez Serwis odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w §6 Regulaminu, proces Rejestracji w Serwisie nie zostaje ukończony, a podane przez Użytkownika dane, zostają natychmiastowo usunięte przez Usługodawcę i nie są w żaden sposób przez niego przetwarzane.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, o których mowa w §11 pkt. 1 następuje wyłącznie w celu realizacji Usług oferowanych przez Serwis, a także w celu przesłania drogą elektroniczną Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.
4. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ma prawo do modyfikacji swoich danych i usunięcia Konta, zgodnie z §6 Regulaminu.
5. W momencie usunięcia Konta przez Użytkownika, Usługodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zaprzestania przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych, za wyjątkiem przetwarzania tych danych, które są niezbędne do wykonania zawartych umów i zobowiązań wobec Usługodawcy.
6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, a przetwarzane przez Serwis mogą zostać udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom reprezentującym Usługodawcę w przypadku dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę wobec Użytkownika z tytułu świadczenia Usług.
7. Serwis może przetwarzać następujące dane Użytkownika, tj.: jego imię i nazwisko, adres e – mail, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, poziom nauki.
8. Użytkownik zobowiązuje się do podania kompletnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji Konta w Serwisie. Użytkownik jest świadomy, iż ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji.
9. W momencie wykrycia przez Usługodawcę przypadku korzystania z Konta przez Użytkownika, który podał podczas procesu Rejestracji nieprawdziwe dane, Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika, ale po jego wcześniejszym uprzedzeniu drogą elektroniczną o zamiarze wykonania takiej blokady.
10. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie i rozumie, że niektóre z danych są konieczne do realizacji Usług świadczonych przez Serwis.
11. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona hasła oraz loginu przed dostępem osób trzecich. Użytkownik nie może udostępniać Konta żadnej osobie trzeciej.
12. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania dostępnych środków w zabezpieczeniu udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych, a w szczególności:
 1. uniemożliwienie dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie,
 2. przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem prawa,
 3. zapobieganie ich utracie,
 4. zapobieganie uszkodzenia lub ich zniszczenia.
13. W przypadku właściwego korzystania z danego Konta, co rozumiane jest jako prawidłowe wpisanie adresu e – mail oraz hasła podanego w procesie Rejestracji przez Użytkownika uznaje się, iż Konto to wykorzystywane jest zgodnie z prawem przez tego Użytkownika. W innym przypadku, jeśli Użytkownik dowiedzie, iż nastąpiło bezprawne posłużenie się jego Kontem przez osobę trzecią ma prawo wystąpić do Usługodawcy o bezzwłoczne zablokowanie Konta lub jego usunięcie.
14. Użytkownik Serwisu jest świadomy, iż prawidłowe korzystanie z wszystkich Usług Serwisu wymaga włączenia obsługi tzw. "plików cookies". Umieszczane przez Serwis pliki cookies na komputerze Użytkownika mają wyłącznie za zadanie:
 1. przetwarzania danych dotyczących numeru IP Użytkownika,
 2. przechowywania informacji dotyczących najczęściej odwiedzanych działów Serwisu,
 3. dopasowania Usług Serwisu do potrzeb danego Użytkownika,
 4. analizowania przez Serwis w celach statystycznych Usług wykorzystywanych przez Użytkownika.
Użytkownik w dowolnym momencie może wyłączyć obsługę plików cookies, ale jest to równoznaczne z możliwością utraty przez przeglądarkę Użytkownika niektórych danych np. do automatycznego logowania w Serwisie oraz utraty korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Serwis.

§ 12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis, jako Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia usług, ale w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
2. Usługodawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia występujące w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią, działaniem Użytkowników lub ingerencją osób trzecich uniemożliwiających lub zakłócających prawidłowe działanie Serwisu i korzystanie z jego Usług, a także przeciążeniu Serwisu.
3. Usługodawcy przysługuje prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu, w przypadku dokonywanych zmian, konserwacji i ulepszeń Serwisu oraz okolicznościach, które nie zależą od Usługodawcy.
4. Usługodawca oświadcza, iż nie odpowiada za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do danych Serwisu i danych Użytkowników.
5. Usługodawca oświadcza, iż nie odpowiada za wypłacalność Użytkowników korzystających z Usług płatnych Serwisu.
6. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby treści podane przez Serwis posiadały odpowiedni poziom merytoryczny.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług Serwisu.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez Użytkowników treści zadań i Wpisów naruszających prawa autorskie osób trzecich lub innych cudzych praw.

§ 13.
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, a w szczególności w zakresie świadczonych Usług i sposobu ich świadczenia.
2. W przypadku dokonania modyfikacji przez Usługodawcę, o których mowa w §13 pkt. 1, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkownika drogą elektroniczną przy kolejnym logowaniu do Serwisu.
3. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, o czym musi poinformować Usługodawcę drogą elektroniczną w ciągu 100 dni od daty zmiany Regulaminu. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu w nowej wersji jest jednoznaczne z utratą możliwości dalszego korzystania z Konta oraz większości Usług Serwisu.
4. Nazwa, projekt strony i jej konstrukcja, oprogramowanie, baza rozwiązań i baza danych, elementy graficzne oraz inne utwory i przedmioty podlegające jakimkolwiek prawom majątkowym i niemajątkowym rozpowszechniane, bądź udostępniane w Serwisie są chronione prawem autorskim i pozostają wyłączną własnością Usługodawcy.
5. Usługodawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykorzystanie elementów wymienionych w §13 pkt. 4 żadnej osobie lub podmiotowi trzeciemu, a w tym również Użytkownikowi.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące i wchodzą w życie z chwilą jego publikacji w Serwisie.

Najlepsi naumiani

0 2Bti

0 panjakub

0 Bozena1960

0 aslaba

0 MrFrot

Najlepsi rozwiązujący

0 Buła

0 kobra

Lovela443210

0 GraWik

Dodge

sebacito

Jagoda07

0 szymon.makowski2003@wp.pl

PB123456

Ada. 7456


Copyright © 2022 naumiem.pl