facebook

Nie pamiętam hasła

Wpisz adres konta, do którego chcesz odzyskać dostęp:

Polityka prywatności

1. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych przez Serwis odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w §8 Regulaminu, proces Rejestracji w Serwisie nie zostaje ukończony, a podane przez Użytkownika dane, zostają natychmiastowo usunięte przez Usługodawcę i nie są w żaden sposób przez niego przetwarzane.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, o których mowa w §12 pkt. 1 następuje wyłącznie w celu realizacji Usług oferowanych przez Serwis, a także w celu przesłania drogą elektroniczną Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.
4. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ma prawo do modyfikacji swoich danych i sunięcia Konta, zgodnie z §6 Regulaminu.
5. W momencie usunięcia Konta przez Użytkownika, Usługodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zaprzestania przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych, za wyjątkiem przetwarzania tych danych, które są niezbędne do wykonania zawartych umów i zobowiązań wobec Usługodawcy.
6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, a przetwarzane przez Serwis mogą zostać udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom reprezentującym Usługodawcę w przypadku dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę wobec Użytkownika z tytułu świadczenia Usług.
7. Serwis może przetwarzać następujące dane Użytkownika, tj.: jego imię i nazwisko, adres e – mail, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, poziom nauki.
8. Użytkownik zobowiązuje się do podania kompletnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji Konta w Serwisie. Użytkownik jest świadomy, iż ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji.
9. W momencie wykrycia przez Usługodawcę przypadku korzystania z Konta przez Użytkownika, który podał podczas procesu Rejestracji nieprawdziwe dane, Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika, ale po jego wcześniejszym uprzedzeniu drogą elektroniczną o zamiarze wykonania takiej blokady.
10. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie i rozumie, że niektóre z danych są konieczne do realizacji Usług świadczonych przez Serwis.
11. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona hasła oraz loginu przed dostępem osób trzecich. Użytkownik nie może udostępniać Konta żadnej osobie trzeciej.
12. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania dostępnych środków w zabezpieczeniu udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych, a w szczególności:
uniemożliwienie dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie,
przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem prawa,
zapobieganie ich utracie,
zapobieganie uszkodzenia lub ich zniszczenia.
13. W przypadku właściwego korzystania z danego Konta, co rozumiane jest jako prawidłowe wpisanie adresu e – mail oraz hasła podanego w procesie Rejestracji przez Użytkownika uznaje się, iż Konto to wykorzystywane jest zgodnie z prawem przez tego Użytkownika. W innym przypadku, jeśli Użytkownik dowiedzie, iż nastąpiło bezprawne posłużenie się jego Kontem przez osobę trzecią ma prawo wystąpić do Usługodawcy o bezzwłoczne zablokowanie Konta lub jego usunięcie.
14. Użytkownik Serwisu jest świadomy, iż prawidłowe korzystanie z wszystkich Usług Serwisu wymaga włączenia obsługi tzw. "plików cookies". Umieszczane przez Serwis pliki cookies na komputerze Użytkownika mają wyłącznie za zadanie:
przetwarzania danych dotyczących numeru IP Użytkownika,
przechowywania informacji dotyczących najczęściej odwiedzanych działów Serwisu,
dopasowania Usług Serwisu do potrzeb danego Użytkownika,
analizowania przez Serwis w celach statystycznych Usług wykorzystywanych przez Użytkownika.
Użytkownik w dowolnym momencie może wyłączyć obsługę plików cookies, ale jest to równoznaczne z możliwością utraty przez przeglądarkę Użytkownika niektórych danych np. do automatycznego logowania w Serwisie oraz utraty korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Serwis.

Najlepsi naumiani

0 2Bti

0 panjakub

0 Bozena1960

0 aslaba

0 MrFrot

Najlepsi rozwiązujący

0 Buła

0 kobra

Lovela443210

Ada. 7456

0 GraWik

Dodge

sebacito

Jagoda07

0 szymon.makowski2003@wp.pl

PB123456


Copyright © 2021 naumiem.pl